پروژه ها

تولید سفره یکبار مصرف 4

تولید سفره یکبار مصرف 4

https://mandegarsabz.ir/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_22_12_16_IMG_9886.mp4تولید سفره یک بار مصرف   ماندگار سبز تولید سفره یکبار مصرف 4در سال های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و تمایل مردم به زندگی راحت تر باعث ورود لوازم و تجهیزات یکبار مصرف مختلفی به بازار شده است. سفره یکبار ...

تولید سفره یکبار مصرف 3

تولید سفره یکبار مصرف 3

https://mandegarsabz.ir/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_22_12_16_IMG_9885.mp4تولید سفره یک بار مصرف  ماندگار سبز تولید سفره یکبار مصرف 3  در سال های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و تمایل مردم به زندگی راحت تر باعث ورود لوازم و تجهیزات یکبار مصرف مختلفی به بازار شده است. سفره ...

تولید سفره یکبار مصرف 2

تولید سفره یکبار مصرف 2

https://mandegarsabz.ir/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_22_12_16_IMG_9884.mp4تولید سفره یک بار مصرف  ماندگار سبز تولید سفره یکبار مصرف 2 در سال های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و تمایل مردم به زندگی راحت تر باعث ورود لوازم و تجهیزات یکبار مصرف مختلفی به بازار شده است. سفره ...

تولید سفره یکبار مصرف 1

تولید سفره یکبار مصرف 1

https://mandegarsabz.ir/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_22_12_16_IMG_9883.mp4تولید سفره یک بار مصرف 1ماندگار سبز تولید سفره یکبار مصرفدر سال های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و تمایل مردم به زندگی راحت تر باعث ورود لوازم و تجهیزات یکبار مصرف مختلفی به بازار شده است. سفره یکبار مصرف ...